Cơ quan chủ trì       : Sở y tế Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài     : BS.Trần Quốc Khánh.

Thời gian thực hiện : Năm 2015.

Cơ quan chủ trì          : Sở Y tế.

Thời gian thực hiện   : 2012.

Chủ nhiệm đề tài       : BS.Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế.

Cơ quan chủ trì        : Sở y tế Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài      : BS.Trần Quốc Khánh - Giám đốc Sở Y tế.

Thời gian thực hiện  : Năm 2014.

Cơ quan chủ trì: Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Tiến Dũng- Phó trưởng khoa khám bệnh.

Thời gian thực hiện: Năm2012.

Cơ quan chủ trì                   : TT. Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                 : BS.Bùi Quốc Việt - Giám đốc trung tâm.

Thời gian thực hiện             : Năm 2013.

Cơ quan chủ trì              : Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Chủ nhiệm đề tài           : Bác sỹ Quách Đình Thông - Giám đốc Sở Y tế

Thời gian thực hiện       : Năm 2008.

Cơ quan chủ trì          : Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài       : BS.Lê Xuân Hoàng - PGĐ sở Y tế.

Thời gian thực hiện   : Năm 2013.

 

Cơ quan chủ trì              :Công ty Cổ phần y dược học cổ truyền Hoà Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : Lương y Đinh Thị Phiển

Thời gian thực hiện       : 2 năm (2006 - 2007).

Cơ quan chủ trì           : Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài         : BS.Hoàng Thị Thủy- Phó giám đốc Sở Y tế.

Thời gian thực hiện     : Năm 2013.