Cơ quan chủ trì                   : Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Chủ nhiệm đề tài                : Bà Lê Thị Thanh Xuân- Phó giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Cơ quan chủ trì                   : Thanh tra tỉnh.

Chủ nhiệm đề tài                : Nguyễn Văn Chữ - Chánh thanh tra.

Thời gian thực hiện            : Năm 2014.

Cơ quan chủ trì                   : TT. Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn.

Chủ nhiệm đề tài                : GS.TS Phạm Văn Lang- Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Cơ quan chủ trì                   : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ nhiệm đề tài                : Trần An Định- Trưởng phòng kế hoạch.

Thời gian thực hiện            : Năm 2014.

Cơ quan chủ trì                   : TT. Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                : Ông Bùi Đăng Vượng- Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Cơ quan chủ trì                   : Báo Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                : Đinh Văn Ổn - Tổng biên tập.

Thời gian thực hiện: Năm 2013.

Cơ quan chủ trì                   : Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                : Vũ Mai Hồ - Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Cơ quan chủ trì                   :Trường Đại học Ngoại thương.

Chủ nhiệm đề tài                : ThS.Nguyễn Thị Thanh Phương.

Thời gian thực hiện: Năm 2013–2014.

Cơ quan chủ trì                   : Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm đề tài                : Ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng ban.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Cơ quan chủ trì                   : Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ nhiệm đề tài                : Nguyễn Thành Vinh- Phó Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện            : Năm 2013 – 2014.