Cơ quan chủ trì:                 Viện vật lý.

Chủ nhiệm đề tài:               GS.TSKH Nguyễn Ái Việt - Viện trưởng viện Vật lý.

Thời gian thực hiện:            Năm 2008.

Cơ quan chủ trì: Viện Vật lý.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Doãn Hà Phong.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2010.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Viễn thám Địa chất.

Chủ nhiệm đề tài: TS.Đào Văn Thịnh - Giám đốc.

Thời gian thực hiện: Năm 2011.

Cơ quan chủ trì:                 Trung tâm viễn thám địa chất.

Chủ nhiệm đề tài:                TS.Đào Văn Thịnh.

Thời gian thực hiện:            Năm 2009 – 2010.

Cơ quan chủ trì             : TT. Công nghệ Môi trường, Viện Vật lý.

Chủ nhiệm đề tài           : TS.Ngô Trà Mai.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011-2012.

Cơ quan chủ trì:                 Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ viễn thám.

Chủ nhiệm đề tài:               TS. Nguyễn Dư Khang.

Thời gian thực hiện:          Từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2010.

Cơ quan chủ trì:                 Viện Địa chất.

Chủ nhiệm đề tài:                PGS.TS Đinh Văn Toàn.

Thời gian thực hiện:          Năm 2008.

Cơ quan chủ trì:                 Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm và dịch vụ.

Chủ nhiệm đề tài:                KS. Nguyễn Hữu Độ - Phó Giám đốc phụ trách.

Thời gian thực hiện :           Năm 2007-2008.

Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất và Môi trường.

Chủ nhiệm đề tài:TS.Bùi Đức Thắng.

Thời gian thực hiện: Năm 2009 – 2010.

Cơ quan chủ trì            : Trung tâm KHOA HỌC CÔNG NGHỆ phát triển đô thị và nông thôn.

Chủ nhiệm đề tài          : TS.Trần Trung Dũng.

Thời gian thực hiện      : Năm 2012-2013.