Cơ quan chủ trì                               : Trung tâm Giống cây trồng Hòa Bình.
Chủ nhiệm đề tài                             : KS.Vũ Văn Hòa.
Thời gian thực hiện                        : Năm 2009–2010.
Cơ quan chủ trì                               : Trung tâm NC&PT lúa - Viện cây lương thực và cây thực phẩm.
Chủ nhiệm đề tài                             : TS. Phùng Bá Tạo.
Thời gian thực hiện                         : Năm 2008 – 2009.
Cơ quan chủ trì thực hiện               : TT Nghiên cứu và PT Nông lâm nghiệp Tây Bắc.
Chủ nhiệm đề tài                             : ThS.Nguyễn Văn Quang.
Thời gian thực hiện                         : Năm 2009.
Cơ quan chủ trì đề tài                      : Trung tâm Địa môi trường và tổ chức lãnh thổ.
Chủ nhiệm đề tài                             : KS. Nguyễn Bá Nhuận.
Thời gian thực hiện                         : Năm 2007–2008.
Cơ quan chủ trì thực hiện              : Trung tâm giống cây trồng Hòa Bình.
Chủ nhiệm đề tài                            : ThS. Vương Đắc Hùng – Giám đốc trung tâm.
Thời gian thực hiện                        : Năm 2009 – 2010.
Cơ quan chủ trì dự án                  : Trung tâm ứng dụng Tiến bộ tỉnh Hòa Bình.
Chủ nhiệm dự án                         : Ông Bùi Văn Thắng.
Thời gian thực hiện                     : 2007 – 2008.
Cơ quan chủ trì                               : Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc.
Chủ nhiệm đề tài                            : ThS. Nguyễn Văn Quang – Phó giám đốc trung tâm.
Thời gian thực hiện                        : Năm 2009 – 2010.
Cơ quan chủ trì đề tài                  : TT. Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc.
Chủ nhiệm đề tài                         : TS. Bùi Văn Sỹ - Giám đốc trung tâm.
Thời gian thực hiện                     : Năm 2007 – 2008.
Cơ quan chủ trì                    : Trung tâm Ứng dụng tiến bộ.
Chủ nhiệm đề tài                 : KS. Trần Đình Thắng.
Thời gian thực hiện             : Năm 2008 - 2009.
Cơ quan chủ trì                    : Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ.
Chủ nhiệm đề tài                 : KS. Nguyễn Thị Tâm.
Thời gian thực hiện             : Năm 2007-2008.