Cơ quan chủ trì             : Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài           : ThS.Bạch Mỹ Trinh.

Thời gian thực hiện       :Năm 2012 - 2013.

Kết quả đạt được:

- Đã nghiên cứu tổng quan về người Mường Hòa Bình:

+ Điều kiện tự nhiên, lịch sử tộc người và địa bàn cư trú của người Mường.

+ Đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của người Mường Hòa Bình.

+ Đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình, các quan niệm về sự sống và cái chết, các nghi lễ vòng đời của người Mường Hòa Bình.

- Đã nêu lên được Mỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần người Mường từ xã hội cổ truyền đến xã hội hiện đại.

- Với đánh giá tổng quan chung đề tài đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp bảo tồn và phát huy Mỡi - tinh hoa văn hóa truyền thống của người Mường trong xã hội hiện nay.

- Đã tổ chức 01 cuộc tọa đàm khoa học về Mỡi và vai trò của văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần người Mường Hòa Bình hiện nay tại thành phố Hòa Bình.

- Đã ghi âm, quay phim các bài Mỡi.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi