Cơ quan chủ trì              : Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc.

Chủ nhiệm đề tài           : Nguyễn Hữu Hiếu - Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011.

Kết quả đạt được:

- Đã tổ chức điều tra, khảo sát tại 11 huyện, thành phố với số lượng 500 phiếu và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu điều tra.

- Nghiên cứu quan niệm của người Mường về không gian văn hóa cồng chiêng.

- Đã tiến hành sưu tầm nghiên cứu sự hình thành và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XXI.

- Sự hình thành kho tàng cồng chiêng: Chiêng ống, chiêng pháo, chiêng đồng, chiêng hợp kim.

- Nghiên cứu để xác định và phân loại: Chiêng xưa và chiêng nay, các loại chiêng cao âm, trung âm, âm trầm trong kết cấu dàn chiêng sắc bùa. Khái niệm thuật ngữ đặt tên những chiếc chiêng và sự mã hóa nốt, bản nhạc cồng chiêng Mường.

- Nghiên cứu phương pháp truyền dạy, truyền khẩu âm nhạc cồng chiêng Mường cổ truyền.

- Nghiên cứu phương thức trình tấu, trình diễn âm nhạc cồng chiêng dân tộc Mường.

- Đề tài đã dàn dựng, đạo diễn, biên tập ghi hình, ghi âm các phương thức trình diễn, trình tấu các bản nhạc chiêng cổ truyền, như:

+ Tổ chức phục dựng âm nhạc cồng chiêng cổ truyền của 12 lễ hội.

- Đã chụp ảnh, vẽ hình cách trình tấu, trình diễn cồng chiêng của 12 lễ hội.

- Nghiên cứu vị trí, giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống xã hội và sự phát triển văn hóa xã hội và kinh tế chính trị của tỉnh Hòa Bình. Sự giống và khác nhau giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình.

- Giải pháp lưu giữ, duy trì và phát triển âm nhạc cồng chiêng không gian văn hóa cồng chiêng của dân tộc Mường.      

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi