Cơ quan chủ trì             : Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Chủ nhiệm đề tài           : CN.Nguyễn Thị Thi- Giám đốc

Thời gian thực hiện       : Năm2011

Kết quả đạt được:

- Điều tra, thu thập số liệu đánh giá kết quả và đưa ra cơ sở lý luận về loại hình di tích đình, đền, chùa, miếu.

- Báo cáo 75 điểm loại di tích đình, đền, chùa, miếu.

- Thành lập bản đồ phân bố di tích đình, đền, chùa, miếu ở tỉnh Hòa Bình.

- Tài liệu Hán nôm (50 bản).

- Qua điều tra làm sáng tỏ quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các di tích Đình, Đền, Chùa, Miếu ở tỉnh Hòa Bình.

- Tìm hiểu các thiết chế Đình, Đền, Chùa, Miếu của dân tộc Kinh, Mường, Thái, Tày, Dao, H’Mông. Lịch sử các vị thần được thờ trong các di tích Đình, Đền, Chùa, Miếu ở tỉnh Hòa Bình.

- Vai trò của các di tích Đình, Đền, Chùa, Miếu trong đời sống văn hóa tâm linh, hoạt động du lịch, phát triển kinh tế và thực trạng quản lý các di tích Đình, Đền, Chùa, Miếu ở tỉnh Hòa Bình.

- Đưa ra các giải pháp cơ bản về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích Đình, Đền, Chùa, Miếu ở Hòa Bình, đưa ra các phương án chung cho từng loại di tích: Loại A, A1, A2; loại B, B1, B2; loại C và loại D.

- Đưa ra những kiến nghị đối với chính quyền từ cấp xã, huyện đến tỉnh về công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử Đình, Đền, Chùa, Miếu tại tỉnh Hòa Bình.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi