Cơ quan chủ trì             : Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : CN. Đinh Danh Hạnh - Phó Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện       : Năm 2010.

Kết quả đạt được:

- Đề tài đã tiến hành điều tra và tập trung vào 05 dân tộc là Mường, Thái, Tày, Dao, H’Mông.

- Qua các phiếu điều tra bước đầu đã đánh giá được các trò chơi dân gian đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy của các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

- Đã đánh giá, phân loại, lựa chọn được các trò chơi dân gian đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy của các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

- Tổ chức sưu tầm được 07 tác phẩm, đề tài, công trình nghiên cứu về trò chơi dân gian các dân tộc của các tác giả trong và ngoài tỉnh.

- Đã đưa ra một số giải pháp bảo tồn, phát huy các trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi