Cơ quan chủ trì             : Viện phát triển bền vững vùng Trung bộ.

Chủ nhiệm đề tài           : Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Viện trưởng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2009.

Kết quả đạt được:

- Tiến hành điều tra được 600 phiếu tại 11 huyện, TP về thực trạng làng văn hóa các dân tộc (Mường, Thái, Dao, Kinh, Hmông) của tỉnh Hòa Bình, mỗi dân tộc 120 phiếu.

- Qua các số liệu và báo cáo phân tích số liệu điều tra đã đánh giá được thực trạng làng văn hóa của các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình.

- Đã xây dựng được 05 định hướng cũng như đề xuất các giải pháp cho làng văn hóa của 05 dân tộc trong tỉnh Hòa Bình.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi