Cơ quan chủ trì             : Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : TS. Quách Văn Ạch- Phó Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện       : Năm 2007.

Cơ quan chủ trì             : Bảo tàngtỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : TS. Quách Văn Ạch- Giám đốc Bảo tàng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2006.