Cơ quan chủ trì             : Viện Ngôn ngữ - Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài           : GS.TS. Nguyễn Văn Khang.

Thời gian thực hiện       : Năm 2015 - 2016.

Cơ quan chủ trì              : Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc.

Chủ nhiệm đề tài           : Nguyễn Hữu Hiếu - Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011.

Cơ quan chủ trì             : Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

Chủ nhiệm đề tài           : CN.Bùi Ngọc Lâm- Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện       : Năm 2013 - 2014.

Cơ quan chủ trì             : Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Chủ nhiệm đề tài           : CN.Nguyễn Thị Thi- Giám đốc

Thời gian thực hiện       : Năm2011

Cơ quan chủ trì             : Viện Nghiên cứu văn hóa phương đông.

Chủ nhiệm đề tài           : GS.TSPhạm Đức Dương- Viển trưởng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2012.

Cơ quan chủ trì             : Công ty TNHH Thương mại VStar.

Chủ nhiệm đề tài           : Ông Nguyễn Đức Thắng- Giám đốc Công ty.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011.

Cơ quan chủ trì             : Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài           : ThS.Bạch Mỹ Trinh.

Thời gian thực hiện       :Năm 2012 - 2013.

Cơ quan chủ trì             : Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : CN. Đinh Danh Hạnh - Phó Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện       : Năm 2010.

Cơ quan chủ trì             : Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : Đặng Đức Sinh – Hiệu trưởng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2012.

Cơ quan chủ trì             : Viện phát triển bền vững vùng Trung bộ.

Chủ nhiệm đề tài           : Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Viện trưởng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2009.