Đơn vị thực hiện                 :Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Bùi Văn Thắng.

Thời gian thực hiện     : Năm 2014 - 2015.

Kết quả đạt được:

- Đó xây dựng và hoàn thiện thành công quy trình xử lý phân thải tại các trang trại chăn nuôi lợn, gà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thành nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên quy mô công nghiệp từ bằng sáng chế số 9529.

- Từ quy trình sử lý phân thải dự án đó xây dựng và áp dụng thành công quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi tại Nhà máy sản xuất Cao Phong - Trung tâmỨng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hòa Bình, công suất 5.000 - 10.000 tấn/năm.

+ Tổ chức sản xuất trên 1.429,4 tấn phân hữu cơ vi sinh, trong đó sản xuất 500 tấn để xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho các cây trồng và gần 1.000 tấn cung cấp dịch vụ cho nhân dân sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

        - Đã tổ chức xây dựng mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi cho cây lúa, ngô, cam và cây mía tím của tỉnh Hòa Bình.

        +Tổ chức xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho 5 ha cam trong 2 năm 2014 - 2015 tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

        + Tổ chức xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho 5 ha mía Tím trong 2 năm 2014 - 2015 tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc.

        + Tổ chức xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho 60 ha lúa tại các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Đà Bắc.

        + Tổ chức xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho 60 ha Ngô tại các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Đà Bắc.

        + Các mô hình thử nghiệm phân bón nói trên đều khẳng định được chất lượng phân bón và qua mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ dân tham gia mô hình.

        -  Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong: Đã đào tạo được 08 cán bộ  của Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao phong thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ đơn vị chủ trì dự án.

- Đào tạo kỹ thuật viên: Đã đào tạo được 06 kỹ thuật viên (thuộc các trang trại chăn nuôi) để áp dụng và thực hiện quy trình sử lý phân thải tại các trang trại chăn nôi.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật: Đã tổ chức tập huấn 08 lớp với tổng số trên 579 học viên là các hộ dân và cán bộ cơ sở về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong việc xây ,dựng mô hình thử nghiệm phân bón cho cây Cam, mía tím, lúa và ngô ở 5 huyện trên địa bàn tỉnh.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi