Đơn vị thực hiện                 : Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Trần Đình Thắng.

Thời gian thực hiện    : Năm 2013 - 2014.

Đơn vị thực hiện                 : Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Nguyễn Anh Ngọc.

Thời gian thực hiện  : Năm 2011 - 2012.

Đơn vị thực hiện                 :Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Bùi Văn Thắng.

Thời gian thực hiện     : Năm 2014 - 2015.

Đơn vị thực hiện                 : Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Nguyễn Anh Ngọc.

Thời gian thực hiện            : Năm 2010.

Đơn vị thực hiện                 : Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông MC.

Chủ nhiệm dự án                : Bà Nguyễn Thị Mai Chi.

Thời gian thực hiện : Năm 2013 - 2014.