• Khoa học: Là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới này, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

Như vậy, khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt ra 2 hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học.

Cơ quan chủ trì                   : TT. Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn.

Chủ nhiệm đề tài                : GS.TS Phạm Văn Lang- Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Đơn vị thực hiện                 : Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Trần Đình Thắng.

Thời gian thực hiện    : Năm 2013 - 2014.

Cơ quan chủ trì                   : TT. Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                : Ông Bùi Đăng Vượng- Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Đơn vị thực hiện                 :Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án                : Ông Bùi Văn Thắng.

Thời gian thực hiện     : Năm 2014 - 2015.

Cơ quan chủ trì                   : Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                : Vũ Mai Hồ - Giám đốc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Đơn vị thực hiện                 : Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông MC.

Chủ nhiệm dự án                : Bà Nguyễn Thị Mai Chi.

Thời gian thực hiện : Năm 2013 - 2014.

Cơ quan chủ trì                   : Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm đề tài                : Ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng ban.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Cơ quan chủ trì                   : Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Chủ nhiệm đề tài                : Bà Lê Thị Thanh Xuân- Phó giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện            : Năm 2015.

Cơ quan chủ trì                   : Thanh tra tỉnh.

Chủ nhiệm đề tài                : Nguyễn Văn Chữ - Chánh thanh tra.

Thời gian thực hiện            : Năm 2014.

Chuyên mục phụ