Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 4 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 8 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 5 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 9 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 6 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 10 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 7 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.

 Bản tin Thông tin Kinh tế, KHCN số 11 năm 2016

Nội dung chính: Tin tức KH&CN trong tỉnh, trong nước, tin quốc tế, Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO.