Cơ quan chủ trì                    : Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài                 : KS. Đinh Thị Thảo - Phó trưởng Ban Dân tộc.

Thời gian thực hiện             : Năm2013 - 2014.

Kết quả đạt được:

- Đã tiến hành điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lựa chọn hộ, chọn địa điểm trồng thử nghiệm.

- Cơ quan chủ trì đề tài đã phối hợp với Hợp tác xã nông lâm nghiệp Linh Dược Sơn tỉnh Hòa Bình tiến hành tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho 20 người là các hộ dân ở xóm Trà đáy, xã Pà Cò.

- Cơ quan chủ trì đã tiến hành trồng 1500 cây Xuyên Khung, 2000 cây Đẳng Sâm, 1050 cây Hà Thủ Ô đỏ, 100 cây Sâm Ngọc Linh, 1275 cây Đương Quy và 1780 cây Bạch Chỉ với diện tích 250m2/loại cây tại xóm Trà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

- Cơ quan chủ trì đã tiến hành theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất, các yếu tố cấu thành năng suất, kết quả bước đầu cho thấy:

+ Cây Xuyên Khung: Sinh trưởng và phát triển tốt, rất phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai của xóm Trà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu. Tổng sản lượng thu được 77kg/250m2, quy ra năng suất ước tính đạt 3080kg/ha, giá trị kinh tế ước tính thu được là 37 triệu/ha.

+ Cây Hà Thủ Ô đỏ và cây Đẳng Sâm: Qua theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển cho thấy, bước sang năm thứ 2 tỷ lệ nảy mầm và phát triển trở lại thấp, trung bình chỉ đạt 15%, số cây sống và phát triển trở lại cho củ rất nhỏ, vì vậy bước đầu có thể đánh giá cây Hà Thủ Ô đỏ và cây Đẳng Sâm không phù hợp với điều kiện ở xã Pà Cò.

+ Cây Đương Quy: Sinh trưởng và phát triển khá tốt rất phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai tại xóm Trà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu. Tổng sản lượng đạt 144kg/250m2, quy ra năng suất ước tính 5760kg/ha, giá trị kinh tế ước tính thu được 86 triệu/ha.

+ Cây Bạch Chỉ: Sinh trưởng và phát triển khá tốt rất phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai tại xóm Trà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu. Tổng sản lượng đạt 125kg/250m2, quy ra năng suất ước tính 5000kg/ha, giá trị kinh tế ước tính thu được 40 triệu/ha.

+ Cây Sâm Ngọc Linh: Sinh trưởng và phát triển chậm, tỷ lệ sống thấp (cây sống chủ yếu là cây sống dưới tán rừng già), cần tiếp tục theo dõi và đánh giá sau.

- Đã tiến hành đưa mẫu Xuyên Khung, Đương Quy, Bạch Chỉ đi phân tích một số thành phần tại Viện Dược liệu Trung ương đã cho kết quả rất khả quan, cả 3 loại đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc 03 loài cây: Đương Quy, Bạch Chỉ và Xuyên Khung.

- Đề xuất các giải pháp phát triển cây dược liệu tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi